Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden GOLF-X

Artikel 1
Algemeen

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


'Algemene Voorwaarden':

deze Algemene Voorwaarden;

'Klant':

de Klant die zich als zodanig heeft ingeschreven;

'Koopovereenkomst':

de overeenkomst tussen GOLF-X en de Klant, waarin de Klant een Product koopt door middel van de procedure zoals omschreven in artikel 2.1;

'Product':

het product dat of de producten die door het sluiten van een Koopovereenkomst tussen de Klant en GOLF-X door of via GOLF-X binnen een overeengekomen termijn aan de Klant verkocht wordt c.q. worden.

 

 

'GOLF-X':

GOLF-X, gevestigd te 8332 JE Steenwijk, Woldmeentherand 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder
nummer 511 022 77 .

1.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomsten en op alle andere rechtsbetrekkingen tussen de Klant en GOLF-X.

1.3

Alle rechten en aanspraken in de Algemene Voorwaarden, en in eventuele nadere door GOLF-X gesloten overeenkomsten worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GOLF-X ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met GOLF-X zijn overeengekomen.

1.5

Nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of de Koopovereenkomst tast de geldigheid van overige voorwaarden van de Algemene Voorwaarden of de Koopovereenkomst niet aan. In plaats van de betreffende nietige bepaling treedt een geldige bepaling in de plaats, die de bedoeling van partijen in het betreffende nietige of vernietigbare artikel zo juist mogelijk weergeeft.

1.6

GOLF-X heeft te allen tijde het recht de Koopovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de GOLF-X website te wijzigen. GOLF-X zal in dat geval hiervan per e-mail mededeling doen aan de Klant. Indien de Klant niet binnen veertien dagen na ontvangst van deze mededeling schriftelijk (per e-mail, brief of fax) bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en) wordt de Klant geacht deze te hebben geaccepteerd.

1.7

Indien door GOLF-X gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat GOLF-X deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

1.8

GOLF-X is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst(en) over te dragen aan een derde, in welk geval zij de Klant tijdig zal informeren.

1.9

De administratie van GOLF-X geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant gesloten Koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door GOLF-X verrichtte leveringen. GOLF-X en de Klant erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

Artikel 2
Totstandkoming Koopovereenkomst

2.1

De Koopovereenkomst met betrekking tot een bepaald Product tussen GOLF-X en de Klant komt als volgt tot stand:

 

(a) de Klant klikt op de button "plaats uw bestelling" als de bestelling correct is;

 

(b) Nadat de Klant is ingelogd en de adresgegevens zijn gecontroleerd, dient de Klant zijn betalingsgegevens in te voeren op de server van GOLF-X om de betaling te accorderen;

 

(c) GOLF-X laat vervolgens via de website weten dat de aankoop van het betreffende Produkt is gelukt, waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen.

2.2

Indien (onverhoopt) wordt gemeld dat de aankoop van het Product niet is gelukt, bijvoorbeeld omdat de betaling niet succesvol of tijdig is verlopen, het Product niet meer beschikbaar is of enige andere door GOLF-X aan te geven reden, komt de Koopovereenkomst niet tot stand. GOLF-X is in dat geval - ongeacht de reden van het niet doorgaan van de koop - niet gehouden het Product of een vergelijkbaar product aan de Klant tegen de door de Klant geaccepteerde prijs te leveren aan de Klant, noch is GOLF-X in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden. Een eventueel door de Klant reeds verrichte betaling zal onmiddellijk worden gecrediteerd.

2.3

Indien de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, stuurt GOLF-X per e-mail een ontvangstbevestiging (de "Ontvangstbevestiging"). De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

 

(a) een omschrijving van het gekochte Product en het aantal gekochte Producten;

 

(b) de prijs van het Product, inclusief alle verschuldigde belastingen;

 

(c) de verzend- en administratiekosten en eventuele andere kosten;

 

(d) de naam, het huisadres van de Klant, het ordernummer, het afleveradres waar het Product naar toe gestuurd wordt, het factuuradres (indien anders dan het woonadres en/of afleveradres van de Klant) en het e-mail adres en telefoonnummer van de Klant;

 

(e) de verwachte levertermijn;

 

(f) het customernummer;

 

(g) de aanvullende voorwaarden die op de Koopovereenkomst van toepassing zijn, waaronder de eventueel toepasselijke garantie;

 

(h) het e-mail adres en telefoonnummer van de afdeling Klantenservice van GOLF-X.

2.4

De Klant dient er voor te zorgen dat hij bij een aankoop van een Produkt in de GOLF-X voldoende fondsen biedt middels de daartoe door hem aangegeven creditcard om het verschuldigde bedrag uit de Koopovereenkomst te voldoen.

 

(a) De naam van de creditcard houder dient overeen te komen met de naam die vermeld staat op het afleveradres dan wel op het woonadres.

2.5

GOLF-X is bevoegd bij de uitvoering van de Koopovereenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.

2.6

GOLF-X kan ook Producten te koop aanbieden buiten de internetshop om, in welk geval de Koopovereenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding via de desbetreffende door GOLF-X geboden bestelwijze, bijvoorbeeld telefonisch of via de website. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op alle aanbiedingen van GOLF-X en op alle Koopovereenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan c.q. totstandkomen.

 

Artikel 3
Prijzen

3.1

Alle prijzen voor de in de GOLF-X aangeboden Producten zijn vermeld in Euro en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, alsmede de administratie- . Verzendkosten worden eventueel wel in rekening gebracht.

3.2

GOLF-X is gerechtigd de prijs vast te stellen waarvoor zij de Producten te koop aanbiedt en behoudt zich de mogelijkheid voor de prijzen van de Produkten te wijzigen.

 

Artikel 4
Levering

4.1

Leveringen vinden uitsluitend plaats aan het in Nederland gelegen adres van de Klant, tenzij op de website van GOLF-X uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2

De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal 1 tot 2 weken, tenzij op de website van GOLF-X een andere levertermijn is aangegeven. De levertijden gelden als een globale indicatie en niet als fatale termijn.

4.3

Wanneer de in artikel 4.2 genoemde levertermijn, om welke reden dan ook, door GOLF-X met drie (3) dagen wordt overschreden, zal GOLF-X de Klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail in kennis stellen.

4.4

Indien er een reden is tot twijfel inzake de identiteit van de Klant, dan behoudt GOLF-X zich het recht voor de Klant te bellen en de Klant te vragen om per fax een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs te overleggen;

 

(a) Zolang het gevraagde identiteitsbewijs niet door GOLF-X is ontvangen zal GOLF-X niet tot levering overgaan.

 

Artikel 5
Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1

GOLF-X is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2

Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer het niet-functioneren van de host-server van de website van GOLF-X, storingen in het internetverkeer, storingen veroorzaakt door spamming van de website van GOLF-X, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een storing op het door GOLF-X gebruikte computernetwerk, transportvertraging, een staking en het niet (tijdig) leveren door leveranciers.

 

Artikel 6
Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van GOLF-X, totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is op grond van de Koopovereenkomst volledig aan GOLF-X zijn voldaan.

 

Artikel 7
Transportrisico

Het risico tijdens het transport van het door de Klant gekochte Product is voor GOLF-X c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van feitelijke aflevering van het Product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het Product op de Klant over.

 

Artikel 8
Aansprakelijkheid GOLF-X

8.1

GOLF-X is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en GOLF-X. Eventuele type- of scanfouten of storingen in productgegevens of prijzen worden uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen GOLF-X niet worden tegengeworpen.

8.2

GOLF-X is in geval van schade aan het Product, dan wel in het geval van indirecte en/of gevolg schade veroorzaakt door het Product, ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de Klant het Product heeft gekocht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van GOLF-X.

8.3

Ten aanzien van de rechtsbetrekking tussen de Klant en GOLF-X die niet betrekking heeft op de koop van een Product, maar bijvoorbeeld betrekking heeft op enigerlei andere door GOLF-X georganiseerde acties of evenementen, geldt dat GOLF-X op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige schade, verlies of gederfde inkomsten van de Klant als gevolg van enige tekortkoming van GOLF-X, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van GOLF-X is te allen tijde beperkt tot ten hoogste Euro 125,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden aangemerkt, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van GOLF-X. In geen geval zal GOLF-X jegens de Klant aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of gevolgschade.

 

Artikel 9
Afkoelingsperiode

9.1

Nadat de Klant het door hem bestelde Product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende Koopovereenkomst met GOLF-X te ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2

Indien de Klant de Koopovereenkomst ingevolge artikel 9.1 wenst te ontbinden, dient de Klant dit te melden via "My account" op de website. De Klant dient het Product - na overleg met GOLF-X - binnen veertien (14) dagen na de ontbinding te sturen naar een door GOLF-X vastgesteld retouradres.

9.3

Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Koopovereenkomst met GOLF-X ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van de Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal GOLF-X deze betalingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de ontbinding onder verrekening van de door GOLF-X gemaakte kosten in verband met administratieve verwerking en de retourzending, op het daartoe door de Klant aangegeven creditcard nummer retourneren, dan wel overmaken op het daartoe door de Klant verstrekte bank- of girorekeningnummer, onder de voorwaarde dat de Klant hiertoe tijdig alle juiste en volledige gegevens heeft verstrekt aan GOLF-X.

9.4

GOLF-X behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de verpakking van het Product reeds is geopend of het Product is gebruikt.

9.5

Indien een Product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de Klant toe te rekenen handeling of nalatigheid, zal GOLF-X de Klant hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. GOLF-X heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 10
Garanties

10.1

Op de door GOLF-X geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant, dan wel de importeur op haar Producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de Klant ten aanzien van het Product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.

10.2

Indien de Klant GOLF-X vraagt om herstel of vervanging van een gebrekkig Product, is GOLF-X bevoegd tussen vervanging of teruggave van de door de Klant betaalde Prijs te kiezen. De Klant dient het Product gelijktijdig met het verzoek tot herstel of vervanging aan GOLF-X te retourneren. De kosten van retourzending en het vervangen en/of herstellen van het Product komen voor rekening van GOLF-X, tenzij aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan de Klant te wijten is of anderszins voor zijn rekening en risico is. In dat geval is GOLF-X niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. GOLF-X zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan de Klant terugzenden, als die waarin zij het Product van de Klant ontvangen heeft.

 

Artikel 11
Klantenservice

11.1

Eventuele klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product, zullen door de afdeling Klantenservice van GOLF-X in behandeling worden genomen. GOLF-X zal zo spoedig mogelijk een eventuele klacht proberen op te lossen en de Klant hierover telefonisch of per e-mail berichten.

11.2

De Klantenservice van GOLF-X is als volgt bereikbaar: e-mail: info@golf-x.nl

 

Artikel 12
Persoonsgegevens

12.1

De Klant garandeert dat hij bij het invullen van het registratieformulier de juiste naam, adres, geboortedatum en overige door GOLF-X gevraagde gegevens heeft verstrekt.

 

(a) Indien er een reden is tot twijfel inzake de identiteit van de klant, dan behoudt GOLF-X zich het recht voor de klant te bellen en de Klant te vragen om per fax een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs te overleggen.

12.2

Door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de  diensten van GOLF-X en de afhandeling van de met de Klant gesloten Koopovereenkomsten

12.3
(a) Tenzij de Klant heeft aangegeven dat hij daar geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Klant worden gebruikt om de Klant op de hoogte te houden van de diensten van GOLF-X en aanbiedingen of nieuwe producten van daartoe door GOLF-X geselecteerde bedrijven.

(b) De Klant verleent toestemming aan GOLF-X om zijn gegevens aan derden te verstrekken.

12.4

GOLF-X is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek c.q. gebruik door de Klant van de website van GOLF-X en eventuele andere diensten van GOLF-X. GOLF-X gebruikt deze gegevens voor het optimaliseren van haar website en om de Klant op maat aanbiedingen van GOLF-X te kunnen doen.

12.5

De Klant kan te allen tijde de door hem verstrekte persoonlijke gegevens zelf inzien en wijzigen op de website onder "My account".

 

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en dient dit niet aan derden ter beschikking te stellen. GOLF-X is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat een derde de beschikking heeft over het wachtwoord van de Klant, tenzij dit aan GOLF-X valt toe te rekenen.

12.6

GOLF-X is gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de Klant opgegeven adres, totdat de Klant GOLF-X schriftelijk of per e-mail een nieuw adres heeft doorgegeven.

 

Artikel 13
Sweepstakes

13.1

Klanten van GOLF-X komen alleen in aanmerking voor het winnen van een prijs indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

(a) de Klant dient correct te zijn aangemeld op de site van GOLF-X ingevolge artikel 12.1;

 

(b) de Klant heeft aangegeven de Wannamail te willen ontvangen.

 

Artikel 14
Koop overeenkomst

14.1

GOLF-X gerechtigd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 

(a) het op basis van een Koopovereenkomst door de Klant verschuldigde bedrag niet door de Klant is betaald, nadat GOLF-X de Klant schriftelijk of per e-mail heeft verzocht om het verschuldigde bedrag alsnog binnen een door haar te stellen redelijke termijn te voldoen;

 

(b) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt aan GOLF-X;

 

(c) de Klant niet handelingsbekwaam is;

 

(d) de Klant zich niet aan één of meer bepalingen uit de Koopovereenkomst houdt.

 

Artikel 15
Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

15.1

Op de Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten gesloten met GOLF-X is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

15.2

Indien er een geschil ontstaat tussen de Klant en GOLF-X naar aanleiding van een (Koop)overeenkomst gesloten tussen de Klant en GOLF-X, kan de Klant GOLF-X verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij GOLF-X van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

15.3

Indien een geschil niet op basis van artikel 15.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij de Klant binnen een maand nadat GOLF-X zich schriftelijk jegens de Klant heeft beroepen op deze bepaling, schriftelijk of per e-mail aan GOLF-X meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.